Szkoła Podstawowa Im. Bolesława Prusaw Przybysławicach

A A A Kontrast
r. Imieniny:
Gmina Garbów
 
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
 
BIP
 
e-Dziennik
 
 
 
 
 

MULTISPORT 2015

22.02.2016
MULTISPORT 2015 Ideą projektu „MultiSport” jest organizacja i prowadzenie systematycznych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży z klas IV-VI szkół podstawowych. Zajęcia prowadzone są w różnorodnych formach, stymulując aktywność fizyczną uczestników. Dostępna oferta sportów uwzględniać powinna regionalne i lokalne tradycje oraz zakładane w realizacji projektu cele i priorytety.

. Istotnym założeniem jest również, aby realizowane zajęcia odbywały się na różnych obiektach sportowych, dających możliwość upowszechniania wielu sportów, zachęcając uczestników projektu do wyboru preferowanej formy aktywności fizycznej, zgodnie z zainteresowaniami i indywidualnymi predyspozycjami. Minister Sportu i Turystyki rekomenduje organizowanie i prowadzenie w okresie luty – grudzień 2016 (z przerwą wakacyjną), systematycznych zajęć sportowych w wymiarze 3 x w tygodniu dla każdego uczestnika, w 90-minutowych jednostkach szkoleniowych, w grupach 20-osobowych. Zajęcia  prowadzone są przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa.   (http://www.lzs.lublin.pl/multisport_lubelskie/)

W minionym roku szkolnym w Zespole Szkół w Przybysławicach w ramach Multisportu działały dwie grupy: młodsza składająca się wyłącznie z uczniów klas czwartych oraz starsza – klasy piąte i szóste. Łącznie na zajęcia uczestniczyło 40 uczniów. Zgodnie z założeniami programu warunkiem udziału była przede wszystkim chęć  udziału uczniów w zajęciach oraz pisemna zgoda rodziców. Zajęcia odbywały się w trzech blokach:

- blok I – sporty ogólnorozwojowe (m.in. gimnastyka artystyczna, sportowa, korekcyjna, lekkoatletyka

- blok II – sporty zespołowe (koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa)

- blok III – sporty regionalne (do wyboru wiele dyscyplin dostosowanych do warunków lokalowych i tradycji szkoły – u nas: tenis stołowy, piłka siatkowa, unihokej, piłka nożna).

W ramach udziału w programie każda nowa grupa otrzymała sprzęt sportowy o wartości ok. 2.500 zł.

Jednym z koniecznych warunków prowadzenia zajęć było bieżące dokumentowanie każdej jednostki zarówno w dzienniku „papierowym” jak i elektronicznym. Ogólnie przeprowadzono ponad 100 zajęć po dwie jednostki lekcyjne. Dwa razy w ciągu roku przeprowadzono testy sprawności fizycznej, które miały sprawdzić postępy w usprawnianiu.

Innym elementem sprawdzenia prawidłowego funkcjonowania zajęć były „hospitacje” prowadzone przez organizatorów oraz udział w tzw. Ewencie czyli spotkaniu sportowców w określonym ośrodku na „mini olimpiadzie”, na którym reprezentacje poszczególnych LOS-ów (lokalnych ośrodków sportu) rywalizowały ze sobą i wspólnie bawiły się. Jedno z takich spotkań odbyło się w naszej szkole.

Program cieszył się ogromnym zainteresowaniem i kiedy w grudniu zakończył się, wszyscy dopytywali się o jego kontynuację w przyszłym roku.

Udział w projekcie był możliwy przede wszystkim dzięki wsparciu Gminy Garbów, która wniosła konieczny wkład finansowy. Uczestnicy MULTISPORTU z Przybysławic dziękują za zaangażowanie oraz mają nadzieję na wsparcie kolejnej edycji.

Prowadzący zajęcia:

Jacek Okuniewski, Marcin Filipiak

 

 

Powrót