Szkoła Podstawowa Im. Bolesława Prusaw Przybysławicach

A A A Kontrast
r. Imieniny:
Gmina Garbów
 
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
 
BIP
 
e-Dziennik
 
 
 
 
 

BEZPIECZNA SZKOŁA - BEZPIECZNY UCZEŃ

30.04.2014
BEZPIECZNA SZKOŁA - BEZPIECZNY UCZEŃ Od 20 września 2013 r. do 30 kwietnia 2014 r. nasza szkoła wzięła udział w ogólnopolskim konkursie dla szkół wszystkich stopni pod nazwą BEZPIECZNA SZKOŁA - BEZPIECZNY UCZEŃ. Został on ogłoszony przez Fundację Państwo Obywatelskie - organizację pożytku publicznego oraz Komitet Honorowy. Hasłem konkursu jest: Prawo, Przyjaźń, Tolerancja.

Celem konkursu jest spopularyzowanie wśród uczniów w całej Polsce podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia, poszanowania praw jednostki w tym ucznia-obywatela, przeciwdziałania patologiom, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach, solidaryzmu społecznego. Równocześnie konkurs ma służyć podniesieniu poziomu bezpieczeństwa szkół i uczniów.
 
Wykonywaliśmy zadania przewidziane regulaminem.

Zadanie 1.

Przeprowadzenie, we wszystkich klasach szkoły, debaty uczniowskiej nt. Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel z testem sprawdzającym dla uczniów.

W ramach pierwszego zadania w listopadzie 2013 r. zorganizowano uroczysty apel  z okazji  Święta Niepodległości. Na holu szkoły sporządzono  gazetkę na temat symboli narodowych. Każdy z uczniów mógł się z nią zapoznać.
 
Debaty poruszały szeroki zakres wiadomości dostosowany do wieku uczestników. Dostarczyły im wiedzy na temat problemów współczesnego państwa i społeczeństwa polskiego. W trakcie spotkań zwracano szczególną uwagę na wzbudzanie uczuć patriotycznych. Przypomniano symbole narodowe, a w starszych klasach ukierunkowano rozmowę na temat relacji państwo polskie - obywatel w aspekcie prawnym. Uczniowie gimnazjum zauważyli znaczenie Młodzieżowej Rady Gminy od niedawna funkcjonującej na naszym terenie.
 
Po zajęciach i przeprowadzonych testach okazało się, że uczniowie dobrze rozpoznają i utożsamiają się z symbolami narodowymi. Poznali prawa i obowiązki jakie ma obywatel we własnym kraju.  Debata pogłębiła wśród młodzieży poczucie tożsamości narodowej i zwiększyła świadomość praw obywatelskich.

Zadanie 2.

Przeprowadzenie szkolnego konkursu nt. Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi (nauczyciel-uczeń, dziecko-rodzina, koledzy w miejscu zamieszkania, osiedlu, miejscowości).
 
W listopadzie 2013 r. został przeprowadzony konkurs plastyczny. Uczniowie mieli za zadanie zastanowić się w jaki sposób sami mogą wpłynąć na relacje z innymi, a czego oczekują od rodziców, nauczycieli  i swoich kolegów. Swoje pomysły przedstawili  w formie rysunków i plakatów. Jury konkursu wybrało i nagrodziło najlepsze prace, a laureaci otrzymali dyplomy podczas szkolnego apelu.
I miejsce przyznano Jagience Chyż, II – Magdalenie Ostaszewskiej, a III – Klaudii Ostapińskiej.  Gratulujemy!!!

 

Zadanie 3.

Przeprowadzenie spotkań uczniów z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, organizacji społecznych etc. nt. Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy; zagrożenia, udzielania pomocy, obrona konieczna itp.
 
Dnia  11 grudnia 2013 r. przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Lublinie spotkali się z najmłodszymi uczniami szkoły podstawowej, 6-latkami oraz uczniami klas I-III, aby przedstawić i scharakteryzować niebezpieczeństwa z jakimi mogą spotkać się dzieci w swoim otoczeniu.  Zwrócono szczególną uwagę m.in. na zachowanie na przejściu dla pieszych, konieczność używania w samochodach fotelików, zachowanie w czasie rozmowy z nieznajomymi, zakaz wpuszczania nieznajomych do domu, itp. Po krótkiej pogadance policjanci rozdali ulotki, które dzieci miały wręczyć rodzicom.
Członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Garbowie odwiedzili naszą szkołę 14 lutego 2014 r. Strażacy przedstawili sposoby ewakuacji podczas pożaru, pokazali różne typy gaśnic i inny sprzęt gaśniczy, a także sposoby ich wykorzystywania. Dzieci i młodzież dowiedzieli się na co należy zwracać szczególną uwagę podczas pożaru. Jakich znaków ostrzegawczych i informacyjnych szukać, jak się zachować w pobliżu ognia, a także w przypadku zadymienia obiektów. W spotkaniach wzięli wszyscy uczniowie Zespołu Szkół w Przybysławicach podzieleni na grupy, aby dostosować  do wieku treści i sposób prezentacji.

Zadanie 4.

Przeprowadzenie pogadanek we wszystkich klasach na temat: Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkolne.
 
Na lekcjach godzinach wychowawczych w styczniu 2014 r., nauczyciele przedstawili prezentację multimedialną. Po prezentacji uczniowie dyskutowali m.in. o godności człowieka, o powszechnej w dzisiejszym świecie cyberprzemocy, a także o agresji werbalnej. Lekcje odbyły się we wszystkich klasach gimnazjum oraz klasach IV- VI szkoły podstawowej.
Temat wulgaryzmów został także podjęty na pięciu spotkaniach z cyklu „Podwieczorek z książką”. Zajęcia te w październiku i listopadzie prowadziła bibliotekarka, p. Joanna Ostapińska. Uczestniczyli w nich najmłodsi uczniowie naszej szkoły.
Na korytarzu szkolnym wykonano gazetkę szkolną na temat kultury osobistej i dobrych manier.
 
Zadanie 5.

Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów na temat Tytoń, narkotyki, dopalacze – jak się przed tym bronić?

Gośćmi naszej szkoły, 3 lutego 2014 r. byli przedstawiciele Studia Art  Profilaktyka w Białymstoku. Przedstawili program słowno – muzyczny pt. „Dobre wybory” na temat różnego rodzaju używek, m.in. narkotyków i dopalaczy. Opowiadali o konsekwencjach ich zażywania, pokazali przykłady alternatywnych zachowań. Pogadankę urozmaicili mini-koncertem.
Po występie uczniowie dyskutowali z nauczycielami na wymieniony wyżej temat, przedstawili swój punkt widzenia i ćwiczyli asertywne sposoby odmawiania.
W programach profilaktycznym i wychowawczym szkoły od lat ujęta jest tematyka używek. Jak pokazała ankieta przedstawiona przez przedstawiciela GOPS-u gminy Garbów, jest to poważny i wciąż aktualny problem. Głównie dotyczy to palenia papierosów, zażywania dopalaczy i alkoholu, a w mniejszym stopniu narkotyków i hazardu.

Zadanie 6.

Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów nt. Kibole, blokersi, grupy podwórkowe – co robić, jeśli rozpoznajesz zagrożenie, jak się bronić przed wciśnięciem do „paczki”.
Prowadząca zajęcia, specjalistka w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej, p. Katarzyna Zaręba,  w kompetentny i rzetelny sposób przeprowadziła konwersatoria. Zajęcia rozpoczynały się od prezentacji multimedialnej, która wprowadzała temat różnych  grup młodzieżowych z jakimi mogą spotkać się nasi uczniowie. Po krótkiej pogadance i dyskusji o zagrożeniach jakie niesie przynależność do takich zespołów, prowadząca zajęcia zaproponowała naukę asertywnego odmawiania.  Uczniowie wypełniając specjalnie przygotowaną ankietę mogli sprawdzić, czy potrafią być asertywni. 
Spotkania przeprowadzone były na wysokim poziomie, uczniom bardzo podobała się zaproponowana forma zajęć. Jeszcze długo po zakończeniu dyskutowali na ww. tematy. Szczególnie, że do tej pory nie były omawiane  w tak szerokim zakresie.
Spotkania z panią Zarębą odbyły się w dniach 12 i 19 marca 2014 r., a wzięli w nich udział uczniowie klas VI szkoły podstawowej oraz I – III gimnazjum.

Zadanie 7:

Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod hasłem Mój przyjaciel jest inwalidą – jak kształtować postawy akceptujące niepełnosprawność.
W dn. 9 kwietnia 2014 r. we wszystkich klasach IV – VI szkoły podstawowej oraz I – III gimnazjum wychowawcy  przeprowadzili lekcje na ww. temat.  Po krótkim wstępie nauczycieli, to uczniowie dyskutując i wcielając się w role, próbowali poznać życie osób niepełnosprawnych. Młodzież starała się znaleźć odpowiedź na pytanie, jak możemy pomóc takim osobom.
W klasach I-III szkoły podstawowej taki temat poruszany był w różnych terminach, w zależności od realizowanego programu, np. w klasie III w dn.18.03.2014 r. pod hasłem „Jak zostać przyjacielem Basi?”.
 
Zadanie 8
 
Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod hasłem Nie jesteś sam. Jak monitorować sytuację osób z otoczenia szkolnego lub środowiskowego, które znalazły się w biedzie, chorobie, stanie sieroctwa społecznego lub „eurosieroctwa”, gdzie szukać pomocy?
Aktorzy teatru Kurtyna z Krakowa wystąpili w naszej szkole w dn. 11 lutego 2014 r. Uczniom gimnazjum przedstawili spektakl pt. „Życie nie po to jest by …”, który podkreślał ideę wolontariatu.  Po inscenizacji aktorzy poprowadzili dyskusję o tym, jak ważna jest obserwacja własnego otoczenia i poczucie odpowiedzialności za los innych.
W dn. 2 kwietnia 2014 r. w Zespole Szkół w Przybysławicach odbyło się spotkanie z kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Garbowie, p. Martą Plechą.  Pani kierownik przedstawiła prezentację połączoną z pogadanką m.in. o formach pomocy  oferowanej przez GOPS. Dzieci zostały uświadomione o potrzebie informowania szkoły o wyjazdach rodziców za granicę i innych ważnych zmianach w domu.

Zadanie 9

Przeprowadzenie konwersatoriów na temat: Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia ….
Na podstawie scenariusza zajęć udostępnionych przez organizatorów projektu, nauczyciele klas IV – VI szkoły podstawowej oraz wszystkich klas gimnazjum przeprowadzili odpowiednio w grudniu, styczniu i kwietniu konwersatoria na wyżej wymieniony temat. Uczniowie próbowali wyjaśnić, czym według nich jest prawo. Swoje skojarzenia porównali z definicją słownikową . Następnie określali, w jakich sytuacjach spotykają się z koniecznością przestrzegania prawa. Nauczyciele nawiązali do znanych uczniom dokumentów określających ich prawa i obowiązki . Uczniowie wypowiadali się jak faktycznie przestrzegają określonych zasad oraz dyskutowali o tym, jak być powinno.
Następnie uczniowie dowiedzieli się, co grozi za łamanie prawa, poznali podstawowe reguły prawa cywilnego i karnego.
Na koniec  zajęć młodzież odegrała scenki o próbach asertywnego odmawiania i skutkach ewentualnego złamania przepisów, m.in. szkolnych.

 

Zadanie 10

Wykonanie dowolnego zadania wg tematyki wybranej przez uczestniczącą w konkursie szkołę, dotyczącego kwestii bezpiecznej szkoły lub bezpieczeństwa uczniów.
Uczniowie Zespołu Szkól w Przybysławicach przeszli szkolenie z zakresu udzielania pomocy przedmedycznej. Zajęcia prowadzili odpowiednio:
p. Wiesława Schab – w klasach I (w styczniu);
p. Elżbieta Czupryn – w klasach II (w styczniu i kwietniu);
p. Barbara Boguta – w klasie III (w styczniu);
p. Jacek Okuniewski – w klasach IV-VI oraz w klasach gimnazjum (w kwietniu).
Uczniowie obejrzeli film z instrukcją ćwiczeń w zakresie resuscytacji, a następnie wykorzystując manekin Mini Anne ćwiczyli prowadzenie resuscytacji krążeniowo – oddechowej oraz ułożenie pozycji bocznej bezpiecznej.
Dodatkowo warsztaty z tego zakresu odbywały się też w czasie ferii i w kwietniu na zajęciach świetlicy środowiskowej prowadzonej w naszej szkole. Prowadziła je m.in. wolontariuszka PCK, Aleksandra Witek.
Na korytarzu szkolnym przygotowano także gazetkę na temat podstaw udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Po przeprowadzeniu zajęć uczniowie potrafią przeprowadzić pierwszą pomoc przedmedyczną i ułożyć w pozycji bocznej ustalonej.

Podsumowanie

Koordynatorem działań była p. Magdalena Reszka, a osobami wspomagającymi p. Elżbieta Czupryn i p. Anna Gnieciak. Dodatkowo w realizację zadań zaangażowali się pozostali nauczyciele – wychowawcy oraz nauczycielka plastyki.
Mogliśmy liczyć na wsparcie ze strony instytucji takich jak Policja, Ochotnicza Straż Pożarna czy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Dzięki ludziom tam pracującym udało nam się przygotować i przeprowadzić szereg ciekawych spotkań, podczas których uczniowie mogli korzystać z ich doświadczenia i spojrzeć na problemy z innego punktu widzenia.
Zadania zrealizowane w ramach konkursu podniosły jakość pracy szkoły, zwiększyły poziom wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa. Dały uczniom możliwość wzięcia udziału w działaniach, które w swej formie różniły się od „zwykłych” godzin wychowawczych. Pozwalały zaangażować się oraz poznać ciekawych ludzi, którzy na co dzień pomagają osobom z różnorodnymi problemami.
 
Magdalena Reszka
001a_18b90.jpg 001b_4c380.jpg 002_a7fce.jpg 002a_6704b.jpg 002b_209ea.jpg 003-1_5c3d6.jpg 003-2_ec3bc.jpg 003_c0e7a.jpg 004_f0b77.jpg 005_d90e1.jpg 005a_37c25.jpg 005b-1_970a5.jpg 005b_c9df7.jpg 006-1_b8dab.jpg 006_88dc3.jpg 007_2182c.jpg 008_83f66.jpg 009c_acbae.jpg 010-1_9653f.jpg 010_330ad.jpg 010a_9e8e6.jpg 010c_40bf1.jpg 011_2b30f.jpg 012_51896.jpg 012a_53eea.jpg 013_1c206.jpg 014_e03b6.jpg 014c_64726.jpg 016b_ccd89.jpg 018c_b59fb.jpg 019c_746f5.jpg 020c_279c1.jpg 021c_a3d79.jpg 022c_0222b.jpg 023c_fe816.jpg 042_8c91d.jpg 044a_926e3.jpg 065_7472d.jpg 080_752e5.jpg 088a-1_5ddec.jpg 088a_1c638.jpg 094a_ee3ba.jpg 108a_68ca9.jpg 132_808a2.jpg 182-1_23801.jpg 182_48633.jpg pic02046_d8879.jpg pic02137_64f7b.jpg
Powrót