Szkoła Podstawowa Im. Bolesława Prusaw Przybysławicach

A A A Kontrast
r. Imieniny:
Gmina Garbów
 
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
 
BIP
 
e-Dziennik
 
 
 
 
 

III Matematyczna Majówka 2018 - zaproszenie

07.05.2018
III Matematyczna Majówka 2018 - zaproszenie Szanowni Państwo, Szkoła Podstawowa im. B. Prusa w Przybysławicach zaprasza do udziału w międzyszkolnym konkursie matematycznym „Matematyczna Majówka”, który odbędzie się 23 maja 2018 r. o godz. 11.30 w siedzibie szkoły.

Celem konkursu jest rozwijanie i poszerzanie zainteresowań matematycznych uczniów oraz promowanie ich osiągnięć.
Do udziału w konkursie należy zgłosić drużyny dwuosobowe uczniów klas siódmych, drugich i trzecich gimnazjum. Kartę zgłoszeniową należy przesłać do 22 maja 2018 r.
Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w dołączonym regulaminie konkursu oraz na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Przybysławicach www.zsprzybyslawice.garbow.pl


Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.
Beata Ornal - dyrektor Szkoły Podstawowej w Przybysławicach
nauczyciele : Anna Banaszek i Beata Socha

 

 

REGULAMIN

międzyszkolnego konkursu matematycznego „Matematyczna Majówka” dla uczniów klas siódmych szkoły podstawowej oraz drugich  i trzecich gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018

 I ORGANIZATOR KONKURSU

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Przybysławicach.

 II CELE KONKURSU

- rozwijanie zainteresowania uczniów matematyką,

- motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności,

- wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu zainteresowań matematycznych,

- motywowanie nauczycieli do rozpoznawania i rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz podejmowania działań w zakresie pracy z uczniem zdolnym,

- promowanie osiągnięć uczniów, ich nauczycieli i opiekunów.

 III UCZESTNICY KONKURSU

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas  siódmych szkoły podstawowej oraz drugich i trzecich gimnazjum.

 IV ORGANIZACJA KONKURSU

  1. Konkurs jest jednoetapowy.
  2. Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży uczestników i ich opiekunów.
  3. Zgłoszenia szkół do konkursu przyjmowane są na karcie zgłoszeniowej. Kartę  zgłoszeniową należy przesłać na adres: beata.socha@wp.pl  ; wbanasz@interia.pl , faxem 81-50-18-653    lub   pocztą na adres:

                    Szkoła Podstawowa w Przybysławicach 

                     Przybysławice 1

                    21-080 Garbów  z dopiskiem „Matematyczna Majówka”.

Zgłoszenie powinno być dokonane na formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 1. Termin zgłaszania szkół upływa 22 maja 2018 r.
 2. Dyrektor Zespołu Szkół powołuje Komisję Konkursową w składzie trzech osób, która sprawuje nadzór nad przebiegiem konkursu.
 3. Konkurs będzie polegał na wypełnieniu przez drużynę dwuosobową testu zawierającego 20 zadań jednokrotnego wyboru. Czas przeznaczony na wypełnienie testu wynosi 45 min.
 4. Komisja może zdyskwalifikować drużynę na skutek stwierdzenia niesamodzielnej pracy.
 5. Po sprawdzeniu testów Komisja Konkursowa sporządza protokół i podaje wyniki do wiadomości.
 6. Laureatami konkursu zostają trzy drużyny, które zdobyły największą liczbę punktów    z testu.
 7. W przypadku równej liczby punktów o kolejności miejsc decyduje dogrywka. Dogrywka polega na rozwiązaniu quizu multimedialnego.
 8. Zwycięskie drużyny zostaną nagrodzone cennymi nagrodami rzeczowymi.
 9. Wszyscy uczestnicy i ich opiekunowie otrzymają dyplomy pamiątkowe.
 10. Uczniowie zgłoszeni do konkursu powinni mieć ze sobą podpisane przez rodziców/opiekunów prawnych zgody na przetwarzanie danych osobowych. (załącznik nr 2).

 V ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU

Konkurs obejmuje treści podstawy programowej przedmiotu  matematyka w klasie siódmej i gimnazjum.

 VI TERMINY

  1. Przyjmowanie zgłoszeń do konkursu: do 22 maja 2018 r.
  2. Konkurs: 23 maja 2018 r., Szkoła Podstawowa w Przybysławicach, godz. 11.30.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych terminów, o czym muszą zostać poinformowani wszyscy uczestnicy konkursu.
Powrót